Juan, Chung-Chou
‧INTERNAL MEDICINE
GASTROENTEROLOGY(GENERAL MEDICINE)
Tsai, Ching-YangChen, Hsi-JungShiao, Wei-ChengLee,Chi-LiWang, Ssu-Jen
Sun, Meng-ShunChang, Chung-HaoChen,Kuan-JuTsai, Yu-JouLo, Hoi-Wan
Chang, Wei-ShingTseng, I-HaoHsu, Wen-HsinHsu, Chih-NengYuen,Kar-Ming
Yuan,EmilyHuang,Chih-WeiTing,Kai-TingChen.Bo-HungChen,Chun-Hao
Chang Chien,Zih-YunLai,Kwok-HungLem,Seng-Gaip
FAMILY MEDICINE
Chen, Pi-FangChiu, Ching-HueiPan, Hsien-TingChen,Chin-LanChang,Kuang-En
Hsu, Chang-MingYau,Teng-ChiehLi,Shyun-ChianHuang,Yu-FenHsieh,I-Jei
Hsieh,Hsiang-YiLiao,Yen-ChunChu,De-RenTung,Tzu-YunHsu,Tsung-Yu
NEUROLOGY MEDICINE
Hung,Kuo-WeiChen, Chau-NeeWang, Shu-HuiHuang, Wei-PangChang,Yu-Chien
Chen,Chih-Hsiang
CARDIOLOGY MEDICINE
Lin,Wei-ChengGuo,Bih-FangLin,Shoa-LinTsai, Kun-YenHo,Yuan-Chih
Liu, Chung-Pin
NEPHROLOGY
Liu, Yi-ChunLin, Jeng-HawChi, Wen-CheChen, Lu-ChunFu, Kuo-An
Hsieh, Ryh-YawLim,Lee-FangYap,Yit-SheungHsiu,Kuo-TaiKuo,Chien-Chun
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
Tai, Yen-KuangChien, Chih-Ming
PULMONARY MEDICINE
Liang, Yu-FengWang,Jui-LongYang, Chung-HsienLin, An-Shen
ALLERGY RHEUMATOLOGY AND IMMUNOLOGY
Sun, Chun-Ming
INFECTIOUS DISEASES
Hsiao,Cheng-HsiehCheng,Yu-ChenTsai,Meng-Hsien
HAEMATOLOGY-ONCOLOGY
Huang,Guan-Cheng
Hsu,Li-Chun
‧SURGERY
ORTHOPEDIC SURGERY
Chen, Cheng-YenLee,Tsung-YingHung,Chen-TsungHsu, Ming-NanHuang, Tai-Yuan
Cheng, Ming-TsunRoan,Li-YiWong,Chi-YinSu,Jiing-YuanLin, Dian-Min
GASTROENTEROLOGIC SURGERY
Ker, Chen-GuoChen, Hong-YawTseng, I-TsouTong, Hong-IKoh, Eng-Su
Chang,Der-MingHung,Kuo-ChenJuan,Tung-KaungYang, Ming-YuenHuang,Jian
Chen,Shiau-HengChen,Der-FangLing, Soon-Keu
COLO-RECTAL SURGERY
Chao,Tung-BoJuang, Yeong-FangChoy,Tak-KeeWang,Yung-Chang
THORACIC SURGERY
Yang, Ming-ChuanLin,Hong-Shen
NEUROSURGERY
Chang,Chih-JenHsieh,Yuan-KueiHsieh,Jung-HaoLin, Swei-MingCheng,Chieh-Yang
Wu,Yu-Lun
PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY
Liu, Chia-MingWang, Hung-RenChye,Yoong-FooChou, Chih-Kang
BREAST SURGERY
Chen, Pi-FangPan, Ching-KuenChiu, Ching-HueiShih,Shen-LiangHuang, Yi-Ta
Tang,Ya-HanLiu,Tsung-Yu
UROLOGY
Tsai,Ping-JuSu, Cheng-ChengShen, Chung-SungHung,Shih-YaChen,Yu-Dan
Jiann,Bang-Ping
CARDIAC SURGERY
Lin, Po-YenChao,Ting-Kuang
‧OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Ou, Chau-SuKan,Yuen-Yee M.D.Lee,Young-ChangChen,Tsung-FuYu, Be-Sen
Chuang,Wei-YaoWeng,Shu-Fen
‧PEDIATRICS
PEDIATRICS
Tsai, Chin-YenYang, Tai-ChingLing, Kiew-IngYu, Jing-WenHsu, Shu-Bernv
‧OTHERS
OPHTHALMOLOGY
Cheng,Wen-HsinChang,Cheng-HsienLin, Xian-ZhongLiu,Pei-KangLin,Chia-Ching
Kao, Tzu-EnTsao,Wei-Shan
OTOLARYNGOLOGY
Hsieh,Kuo-PinKou,Wen-Rei
DERMATOLOGY
Huang, Yu-WenLiu, Chao-Hung
PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
Wu, Chien-MingHuang, Guang-Seng
PSYCHIATRY
Hu,Hsueh-ChinHung,Ying-ChuanLin,I-Hsuan
EMERGENCY MEDICINE
Ho, Shan-ChienLian, Shoou-YangWei PaiTan, Su-ChungYeo,Chung-Mieng
Chan, Kai-YuCheng, Bor-ChingHsieh, Tsung-TaChen, Cheu-TeckKuo, Cheng-Chih
Wang, Yung-LiChen, Kuang-HsiaLeung,King-ChungChiang,Der-HueyCheng,Chin-Jui
Chung,HuanTseng, Yi-ShiuanChang,U-JayLiu,Ber-Ming
DENTISTRY
Leung,Kam-WingYang,Kai-HsunLai,Yen-ChengLi,Zhi-FangLee,Huey-Er
Tsai,Cheng-FengChen,Chun-HsiuChen,Hsiang-JenLin,Ping-ShenLiu,David
Kuo,Li-ChenWei,Pi-ChunLin,ChihWu,Yi-Hua
ANESTHESIOLOGY
Wang, Chieh-JenHung, Chun-ChiehChien, IChen,Tai-IChen,Pei-Yu
Huang,Cheng-ChengChen,Ju-PinChen,Guan-Jang
‧MEDICAL IMAGING & NUCLEAR MEDICAL
RADIOLOGY
Hsieh, Feng-ChiTsai,Tsung-ChiaLin,Jau-NanChen, Chiung-YuChou,Chung-Kuao
Hsu,Nai-Wen
RADIATION ONCOLOGY
Leung,WanWang,Chang-YuPai,Li-ChuYuan,Tsu-Zong
NUCLEAR MEDICINE
Chen, Chao-JungMa, Shih-Ya
PATHOLOGY
Chen,Han-GuFu,Ting-YingWu, Chang-CheChou,Shih-Cheng